Право купца да одустане од уговора

Купац има право да одустане од уговора закљученог на даљину, у року од 14 дана, без навођења разлога за одустанак, без додатних трошкова, осим трошкова из члана 34 и 35 Закона о заштити потрошача („Сл. гласник РС“, бр. 62/2014 и 6/2016.).

У случају одустанка од уговора, купац попуњава Образац за одустанак и шаље поштом на адресу АТОС издавачке куће.

  • - Рок за одустанак је 14 дана од пријема робе.
  • - У року од 14 дана од слања Образаца за одустанак, купац је дужан да робу у оригиналној амбалажи са свом документацијом и неоштећену, врати продавцу.
  • За свако оштећење у транспорту којом се умањује вредност робе која се враћа, одговоран је купац.
  • Сходно поменутом закону, трошкове враћања робе сноси купац.
  • Уплаћени износ купцу ће бити враћен, најкасније у року од 14 дана од дана пријема робе у магацин продавца, на достављен текући рачун, преко VISA или Maestro картице.